کلیپ اول :

کلیپ به زودی مرگ - توهین به امام هادی (علیه السلام )
کلیپ دوم :

حامیان شاهین نجفی مرتد چقدر مسلمانند؟
به هیچ وجه از دست ندید.