کشته شدن نظامیان امریکا توسط تک تیر اندازان عراقی
(دست گلشون درد نکنه واقعا - خیلی خوشگل همه رو مورد عنایت جناب گلوله قرار دادن))