امام علی (ع) در جنگ جمل رو به خوزستان میكنند و شروع به سلام دادن به افرادی كه در آنجا كشته خواهند شد می كنند...